• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

§ I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie www.f11.com.pl świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę F11-net s.c. z siedzibą w Gliwicach.

2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie www.f11.com.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą F11-net s.c. i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem.

3. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

§ II. Określenia użyte w regulaminie

1. Usługa - usługa hostingowa: odpłatne udostępnianie przestrzeni dyskowej, umieszczenie serwisu WWW, konta FTP, bazy danych MySQL oraz poczty elektronicznej,

2. Cennik - zestawienie oferty usług wraz z cenami.

3. Abonament - okres na jaki została wykupiona usługa zgodnie z cennikiem.

4. Użytkownik - osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

5 .Dostawca Usługi - firma F11-net s.c.

§ III. Świadczenie usług i płatności

1. Umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie przez klienta warunków Regulaminu i Cennika oraz prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.f11.com.pl. Dane podane przez klienta muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

2. Rejestrujący się klient oświadcza, że wybrana przez niego nazwa konta nie narusza praw innych osób, a ewentualne wynikłe na tym tle spory rozstrzygane będą bez udziału firmy F11-net s.c.. i poza nią.

3. Umowa zawierana jest na czas zamówionej i opłaconej Usługi, tj. od momentu aktywacji konta do momentu upływu okresu wykupionego Abonamentu. Opłaty należy wnosić w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia na konto: F11-net s.c. Jarosław Wiśniewski, Marek Krasa, 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 11, mBANK 90114020040000370234737236.

4. Zawierając umowę firma F11-net s.c. zobowiązuje się do świadczenia Usług hostingowych na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Zawierając umowę klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem.

6. Świadczenie Usługi rozpoczyna się po otrzymaniu przez klienta drogą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia.

7. W przypadku nie dokonania zapłaty za Usługę w terminie siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia o realizacji zamówienia umowa zostaje rozwiązana. Za dzień zapłaty uważa się dzień zarejestrowania wpływu pieniędzy na konto Dostawcy Usługi.

8. Jeżeli do ostatniego dnia trwania opłaconego abonamentu nie wpłyną na rachunek firmy F11-net s.c. pieniądze przedłużające Usługę na następny okres, konto zostaje zablokowane. W razie braku wpłaty przez następne 14 dni konto zostaje usunięte, a umowa na świadczenie Usług przez F11-net s.c. ulega rozwiązaniu.

9. Dostawca Usługi zobowiązuje się do wystawienia i wysłania Użytkownikowi pocztą listem zwykłym faktury VAT za opłacone Usługi w ciągu 7 dni, licząc od daty wpływu pieniędzy na rachunek firmy F11-net s.c.

10. Regulamin oraz oferta wraz z Cennikiem udostępniane są klientom poprzez stronę internetową www.f11.com.pl

11. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym i jest zobowiązany do ich bieżącego uaktualniania.

12. Zawierając umowę Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

13. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia.

14. Firma F11-net s.c. ma prawo odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny.

15. Za opłaty stanowiące wynagrodzenie za wykonywanie usług przez Dostawcę Usługi rozumie się opłaty wynikające z Cennika lub umowy.

§ IV. Zmiany w umowie

W okresie trwania abonamentu Użytkownik może dokonać zmiany zakresu pobieranej usługi na następujących zasadach

1. Przy rozszerzeniu Usługi z tańszej na droższą Użytkownik opłaca różnicę cen pomiędzy Usługami za pozostały do wykorzystania okres Abonamentu. Usługa droższa zostaje uaktywniona bezzwłocznie po otrzymaniu przez Dostawcę Usługi odpowiedniej wpłaty z tytułu zmiany zakresu Usługi.

2. Przy przejściu z Usługi droższej na tańszą przysługuje Użytkownikowi zwrot pieniędzy za nie wykorzystaną do końca Abonamentu Usługę droższą.

3. Użytkownik, który chce dokonać zmian w umowie, o których mowa w § IV ust.1,2 musi powiadomić o tym Dostawcę Usług pocztą elektroniczną na adres e-mail lub listownie

§ V. Rozwiązanie umowy

1. Firma F11-net s.c. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi w przypadku:

a. podania przez klienta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się podrobionymi dokumentami,

b. umieszczania na udostępnionej klientowi przestrzeni dyskowej treści oraz materiałów niezgodnych z prawem, naruszających normy społeczne lub obyczajowe.

c. spowodowania niestabilności działania systemu hostingowego,

d. naruszenia postanowień Regulaminu.

2. W dniu rozwiązania umowy firma F11-net s.c. bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane klienta znajdujące się na serwerach, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności za pozostałą do wykorzystania część Abonamentu.

§ VI. Obowiązki i uprawnienia Dostawcy Usług i Użytkownika

1. Firma F11-net s.c. nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Użytkownika treści oraz dane, sposób wykorzystania konta, treść i zawartość przesyłanych wiadomości, jak również za jakiekolwiek szkody i skutki z tego wynikłe. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik.

2. Użytkownik jest zobowiązany nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej udostępnionej klientowi przez F11-net s.c. treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

3. Użytkownikowi nie wolno wysyłać masowych wiadomości o charakterze komercyjnym drogą elektroniczną (SPAM) wbrew woli adresatów.

4. Dostawca Usługi dołoży wszelkich starań co do jakości wykonywanej Usługi oraz ochrony danych znajdujących się na serwerach. Zastrzega sobie jednocześnie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia Usługi z przyczyn technicznych.

5. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Usługi wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.

6. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną przyczyną od niego niezależną.

7. Całkowita odpowiedzialność firmy F11-net s.c. wobec Użytkownika ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez F11-net s.c. z tytułu świadczenia Usług na rzecz tego klienta za jeden okres rozliczeniowy.

§ VII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na jego adres materiałów promocyjnych przez firmę F11-net s.c., a także na wykorzystanie podanych przez Użytkownika danych do celów realizacji Usługi.

2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez firmę F11-net s.c. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

3. Firma F11-net s.c. zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o czym klienci będą powiadomieni na stronie internetowej www.f11.com.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5 .Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy klientem a firmą F11-net.s.c., których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy F11-net s.c.